Rolne

Dysponujemy ofertą zarówno dla rolników w ramach wzajemności członkowskiej oraz dla gospodarstw agroturystycznych.

 
Oferta dla rolników obejmuje:
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych
 • ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych
 • ubezpieczenia maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego od uszkodzeń i kradzieży (Agrocasco)
 • obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium RP
 • ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży autocasco
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Oferta dla gospodarstw agroturystycznych zawiera:
 • ubezpieczenie budynków, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z z tytułu świadczenia usług agroturystycznych z możliwością rozszerzenia o:
  • prowadzenie nauki jazdy konno
  • wypożyczaniu rowerów
  • prowadzenie wypożyczalni sprzętu pływackiego
  • prowadzenie wyciągu narciarskiego
  • prowadzenie turystyki konnej, w tym przewożenia osób pojazdami konnymi
PLUS Biuro Ubezpieczeń Wojciech Królak, tel. (91) 831 42 66, e-mail: biuro(at)plusbiuro-police.pl