Na początku każdego roku szkolnego stajesz przed wyborem ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla swojej pociechy. Posiadamy najlepszą ofertę, dedykowaną dla dzieci i młodzieży uczęszczających do:

 • żłobka
 • przedszkola;
 • szkoły podstawowej;
 • gimnazjum;
 • liceum;
 • uczelni wyższej.

W ramach produktu ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), można ubezpieczyć każde dziecko własne lub dziecko w pełni, bądź nie w pełni  przysposobione, w wieku do 18 lat, a w przypadku uczęszczania do szkoły publicznej lub niepublicznej (w tym uczelni wyższej), znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polski, w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, z wyłączeniem kursów oraz kształcenia korespondencyjnego – w wieku do 25 lat.

Suma ubezpieczenia: od 1 000,00zł do 50 000,00zł

Możliwe rozszerzenia zakresu:
 • sporty wysokiego ryzyka;
 • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego;
 • oparzenia;
 • odmrożenia;
 • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • pobyt w szpitalu w wyniku choroby;
 • poważne zachorowania/pakiet ONKO;
 • koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • operacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • operacja w wyniku choroby;
 • koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • czasowa niezdolność do nauki i/lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • zdiagnozowanie  wady wrodzonej serca;
 • koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • assistance;
 • telemedycyna (12 konsultacji lekarskich on-line).

Gwarantujemy atrakcyjne ceny, zaczynające się od 30zł*

*cena ubezpieczenia zależy od sumy ubezpieczenia i rozszerzenia zakresu.

Telefon: (91) 831 42 66
Police
ul. Woj. Polskiego 62A