§1
Dane właściciela strony

Właścicielem serwisu www.plusbiuro-police.pl oraz www.ubezpieczenia-police.pl (strona internetowa) jest firma Plus Biuro Ubezpieczeń Wojciech Królak (Właściciel) z siedzibą w Policach, przy ul. Wojska Polskiego 62a137, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) pod numerem NIP: 8511137715, REGON: 810970770.

Serwis firmy Plus Biuro Ubezpieczeń Wojciech Królak występujący pod domenami internetowymi: www.plusbiuro-police.pl oraz www.ubezpieczenia-police.pl, został przygotowany przez firmę Tenpro jako serwis informacyjny dla naszych Klientów.

§ 2
Definicje

Właściciel – Plus Biuro Ubezpieczeń Wojciech Królak;

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę;

Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie;

Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP

§ 3
Postanowienia ogólne

Operatorem strony internetowej www.plusbiuro-police.pl i www.ubezpieczenia-police.pl jest Właściciel.

Przeznaczenie strony: informacja o nowościach produktowych z branży ubezpieczeniowej świadczonych przez Właściciela.

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.

W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt. 3, Właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody

§ 4
Odpowiedzialność za treść

Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.

Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.

Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.

Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.

Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik,  korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie właściciela.

§ 5
Obszar obowiązywania oferty

Oferta internetowa właściciela jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa.

Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.

§ 6
Prawa autorskie

Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).

Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.

Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą właściciela lub podania źródła wykorzystanych informacji.

Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§ 7
Wskazówki techniczne

Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

§ 8
Postanowienia końcowe

Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@plusbiuro-police.pl.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.

 

Telefon: (91) 831 42 66
Police
ul. Woj. Polskiego 62A